Kế toán quản trị Sản xuất
Phần mềm kế toán sản xuất
Phân hệ giá thành sản phẩm là nơi tập hợp, xử lý, lưu trữ các thông tin về giá thành sản phẩm. Phân hệ này là công cụ hiệu quả để tính giá thành các sản phẩm công nghiệp (sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng, qua một công đoạn hoặc rất nhiều công đoạn). Với thiết kế mở, có thể được chỉnh sửa dễ dàng để phù hợp với từng bài toán đặc thù của từng doanh nghiệp.
Hỗ trợ tác nghiệp:Bộ phận kế hoạch sản xuất,kho,kế toán ,kinh doanh và lãnh đạo
Những điểm chính:
•    Lập Phiếu nhập thành phẩm,nhập thông tin đơn hàng,Ghi nhận số lượng sản phẩm dở  
     dang.       
•    Hạch toán thêm các chi phí phát sinh. Tự động tập hợp các chi phí phát sinh.
•    Khai báo định mức tiêu hao vật tư, tỷ lệ phân bổ chi phí sản phẩm/ vụ việc công trình/đơn 
     hàng/hợp đồng.
•    Tập hợp, theo dõi chi phí xuất dùng trực tiếp cho sản phẩm/công trình (nhóm sản phẩm/công
      trình), hợp đồng/đơn hàng,theo từng công đoạn.
•    Tự động phân bổ, kết chuyển chi phí. Cho phép phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu thức
     (theo tỷ lệ của doanh thu, số lượng bán, chi phí NVL…).
•    Tính và xác định giá trị dở dang trên dây truyền theo bán thành phẩm và hoàn nguyên các yếu
      tố cấu thành SP. Tính và xác định giá trị dở dang theo nhiều phương pháp (Chi phí nguyên
      liệu trực tiếp, Bán thành phẩm dở dang trên dây truyền       …).
•    Tính giá thành cho nhiều loại hình sản xuất như sản phẩm hàng loạt, Giá thành các công trình
     xây lắp (ngành xây dựng) Giá thành cho hợp đồng / đơn hàng (sản xuất theo đơn đặt hàng của
     khách).
•    Tính giá thành theo các phương pháp: Định mức, trực tiếp, phân bổ theo chi phí tập hợp...
•    Tự động cập nhật giá vào các phiếu thành phẩm, đơn hàng/hợp đồng, công trình. Tính và áp
     giá vốn lại cho các sản phẩm,hàng hóa xuất bán.
•    In báo cáo (sản phẩm công nghiệp/đơn hàng/hợp đồng): Sổ chi tiết giá thành, Báo cáo phân tích
      giá thành, Bảng phân bổ nguyên vật liệu/tiền lương/chi phí chung, Bảng giá thành định mức, …
•    In báo cáo (công trình xây lắp): Bảng kê/tập hợp chi phí công trình, Bảng cân đối phát sinh 
     công trình, Báo cáo tổng hợp thực hiện công trình.
 

Download bản dùng thử tại đây
Download bản cập nhật tại đây
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 381

Lượt truy cập: 2010