Tin tức - sự kiện khác
DN phải nộp BCTC soát xét bán niên sau 45 ngày

Tổ chức niêm yết phải lập và công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trong thời hạn 45 ngày

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa có công văn yêu cầu các công ty đại chúng nói chung và công ty niêm yết nói riêng thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định.

 

Các công ty thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường cần đăng đầy đủ trên phương tiện thông tin đại chúng và website của công ty, đồng thời gửi UBCK nội dung công bố thông tin để báo cáo.

 

Đối với DN niêm yết, UBCK yêu cầu hoàn chỉnh báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên được soát xét bởi tổ chức kiểm toán chấp thuận đúng thời hạn để thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ đầy đủ và kịp thời theo quy định.

 

Theo Thông tư 09/2010/TT-BTC, tổ chức niêm yết phải lập và công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày kết thúc quý II hàng năm. Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì thời hạn công bố thông tin là 60 ngày, kể từ ngày kết thúc quý II hàng năm.

 

Theo T.Đoàn
Đầu tư chứng khoán

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline tư vấn khách hàng:
079.383.6868

Kinh doanh 2

Kỹ thuật 1

Kỹ thuật 2

Kinh doanh 1

Download Teamview 7

Đang online: 1115

Lượt truy cập: 12900